شاخه سطحی عصب رادیال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شاخه سطحی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب بین استخوانی قدامی


Anterior interosseous nerve:
Is a purely motor branch of the median nerve that supplies the deep muscles on the anterior of the forearm, except the ulnar (medial) half of the flexor digitorum profundus. It also innervates the pronator quadratus, the flexor pollicis longus.

:عصب بین استخوانی قدامی
شاخه ای کاملا حرکتی از عصب مدین است که عضلات عمقی قدام ساعد را به جزنیمه اولنار (داخلی) عضله بازکننده عمقی انگشتان تأمین می کند. همچنین عضلات درون گرداننده مربعی و بازکننده بلند شست راعصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *