دیسک بین مهره ای
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مهره اکسیس
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مهره اطلس


Atlas :
Is the first cervical vertebra, commonly called C1. It differs from the other cervical vertebrae in that it has no body or spinous process. In front it just has this narrow anterior arch which matches the posterior arch. The two arches of the atlas, together with two lateral masses enclose an unusually large vertebral foramen

:مهره اطلس
اولین مهره ی گردنی است که معمولا سی ۱ نامیده میشود. این مهره از بقیه مهره های گردنی متفاوت است. مهره اطلس تنه و زائده خاری ندارد. در قسمت جلو دارای یک قوس قدامی نازک است که همانند قوس خلفی است. این دو قوس از اطلس به همراه دو توده طرفی، یک سوراخ مهره ای بزرگ را تشکیل می دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *