۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید خارجی

Lateral pterygoid muscle : :عضله پتریگوئید خارجی Origin: Superior head: Greater wing of the sphenoid bone Inferior head: Lateral pterygoid plate of the sphenoid bone :مبدا […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید داخلی

Medial pterygoid muscle : :عضله پتریگوئید داخلی Origin: Superficial head: Maxilla bone Deep head: Medial surface of lateral pterygoid plate of the sphenoid bone :مبدا سر […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ماضغه

Masseteric muscle : :عضله ماضغه Origin: Superficial part: Maxillary process of the zygomatic bone Deep part: Zygomatic arch of the temporal bone :مبدا بخش سطحی: زائده […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله گیجگاهی

Temporalis muscle : :عضله گیجگاهی Origin: Temporal fossa مبدا: حفره گیجگاهی Insertion: Coronoid process of the mandible bone انتها: زائده کورونوئید استخوان فک پایین Innervation: Mandibular […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ابرو

Depressor supercillii muscle : :عضله پایین آورنده ابرو Origin: Medial orbital rim مبدا: لبه کاسه چشمی داخلی Insertion: Skin below the eyebrow انتها: پوست زیر ابرو […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده کتف

Levator scapulae muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Posterior tubercles of transverse processes of C1 – C4 vertebrae مبدا: تکمه خلفی زوائد عرضی مهره های اول […]