۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تیروهایوئید

Thyrohyoid muscle : :عضله تیروهایوئید Origin: Thyroid cartilage of larynx مبدا: غضروف تیروئید حنجره Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هایوئید Innervation: C1 and hypoglossal nerve عصب […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استرنوهایوئید

Sternohyoid muscle : :عضله استرنوهایوئید Origin: Manubrium of sternum مبدا: مانوبریوم جناغ Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هایوئید Innervation: C2-C3 by a branch of ansa cervicalis […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اموهایوئید

Omohyoid muscle : :عضله اموهایوئید Origin: Inferior belly: Upper border of the scapula Superior belly: Intermediate tendon :مبدا بطن تحتانی: کنار فوقانی کتف بطن فوقانی: تاندون […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تراپزیوس

Trapezius muscle : :عضله تراپزیوس Origin: Spinous processes of vertebraeC7-T12, Nuchal ligament and Occipital Bone مبدا: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا دوازدهم سینه ای، […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی استرنوکلیدوماستوئید

Sternocleidomastoid muscle : :عضله استرنوکلیدوماستوئید Origin: Manubrium and medial portion of the clavicle مبدا: مانوبریوم و قسمت داخلی کلاویکل Insertion: Mastoid process of the temporal bone, […]