۱۳۹۹/۰۸/۰۶

گردن رادیوس

Neck of radius : Constricted part below head گردن رادیوس: بخش باریکی که پایین سر قرار دارد
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سر رادیوس

Head of the radius : It articulates with the capitellum of the distal humerus and the ulna سر رادیوس: با کاپیتولوم در انتهای دیستال استخوان بازو […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سطح اسکافوئید

Area for schaphoid bone :A triangular area for scaphoid bone in inferior surface of the distal radius bone سطح اسکافوئید: ناحیه مثلثی شکلی در سطح تحتانی […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سطح لونیت

Area for lunate bone : A quadrangular area for lunate bone in inferior surface of the distal radius bone سطح لونیت: ناحیه چهارگوشی در سطح تحتانی […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زائده استیلوئید رادیوس

Radial styloid process : Is a projection of bone on the lateral surface of the distal radius bone زائده استیلوئید رادیوس: یک برجستگی استخوانی در سطح […]
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپیناتور

Supinator crest :A bony ridge on the upper lateral surface of the shaft of the ulna that is the origin for part of the supinator muscle […]