۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ولوم مدولاری فوقانی

Superior medullary velum: Is a thin, transparent lamina of white matter, which stretches between the superior cerebellar peduncles :ولوم مدولاری فوقانی تیغه نازک و شفاف از […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شکاف اولیه

Primary fissure: A fissure of the cerebellum that marks the boundary between the anterior lobe and the posterior lobe :شکاف اولیه شیاری در مخچه است که […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فولیوم(برگچه)

Folium: Is a short, narrow band at the posterior extremity of the vermis that consists apparently of a single folium :(فولیوم(برگچه نواری کوتاه و باریک در […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

لایه داخلی عنکبوتیه

Internal layer of arachnoid: Is the inner layer of arachnoid :لایه داخلی عنکبوتیه لایه داخلی عنکبوتیه می باشد
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ورمیس

Vermis: Is an unpaired medial structure which separates the cerebellar hemispheres :ورمیس ساختار مرکزی منفردی است که نیم کره های مخچه را از هم جدا می […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه های بخش توراسیک

Roots in thoracic region: Roots of spinal cord that exists the intervertebral foramen in angular pathway :ریشه های بخش توراسیک ریشه های طناب نخاعی که سوراخ […]