۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله هرمی

Procerus muscle : :عضله هرمی Origin: Fascia over the lower of the nasal bone مبدا: فاسیای روی بخش پایینی استخوان بینی Insertion: Skin of the lower […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بینی

Nasalis muscle : :عضله بینی Origin: Transverse part: Arises from lateral to the incisive fossa Alar part: From the outer surface of the maxilla above the […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی

Levator labii superioris alaeque nasal muscle : :عضله بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی Origin: Nasal bone, frontal process of the maxilla مبدا: استخوان بینی […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی چین دهنده ی ابرو

Corrugator supercillii muscle : :عضله چین دهنده ی ابرو Origin: Superciliary arches مبدا: قوس های ابرویی Insertion: Forehead skin, near eyebrow انتها: پوست پیشانی، نزدیک ابرو […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید خارجی

Lateral pterygoid muscle : :عضله پتریگوئید خارجی Origin: Superior head: Greater wing of the sphenoid bone Inferior head: Lateral pterygoid plate of the sphenoid bone :مبدا […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید داخلی

Medial pterygoid muscle : :عضله پتریگوئید داخلی Origin: Superficial head: Maxilla bone Deep head: Medial surface of lateral pterygoid plate of the sphenoid bone :مبدا سر […]