۱۳۹۸/۰۱/۲۶

اوولا

Uvula : A conic projection from the posterior edge of the middle of the soft palate :اوولا یک برجستگی مخروطی در کنار خلفی خط وسط کام […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

زبان کوچک

Small tongue : A small fold of mucous membrane extending from the floor of the mouth to the midline of the underside of the tongue :زبان […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کام نرم

Soft palate : The posterior muscular extension of the hard palate :کام نرم امتداد عضلانی خلفی کام سخت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

کام سخت

Hard palate : Is the horizontal bony plate that makes a subsection of the palate of the mouth :کام سخت صفحه ی استخوانی افقی که بخشی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان ها

Teeth : One of the hard bodies or processes usually attached in a row to each jaw. :دندان ها یکی از اجسام یا زوائد سخت که […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

لب ها

Lips : The structures that surround the oral aperture :لب ها ساختارهایی که ورودی حفره ی دهان را در بر می گیرند