۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مایل فوقانی

Superior oblique muscle : :عضله مایل فوقانی Origin: The body of the sphenoid bone مبدا: تنه استخوان اسفنوئید Insertion: ‎Outer posterior quadrant of the eyeball انتها: […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم تحتانی

Inferior rectus muscle : :عضله مستقیم تحتانی Origin: The common tendinous ring, below the optic canal مبدا: حلقه ی تاندونی مشترک، در پایین کانال اپتیک Insertion: […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله مستقیم فوقانی

Superior rectus muscle : :عضله مستقیم فوقانی Origin: The upper part of the common tendinous ring, above and lateral to the optic canal مبدا: قسمت فوقانی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله ی بالابرنده ی پلک فوقانی

Levator palpebral superioris muscle : :عضله بالابرنده ی پلک فوقانی Origin: The lesser wing of the sphenoid bone, just above the optic foramen مبدا: بال کوچک […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

لیمبوس قرنیه

Corneal limbus : The border of the cornea and the sclera :لیمبوس قرنیه مرز بین قرنیه و صلبیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

زوائد مژگانی

Ciliary process : One of the folds on the ciliary body, connected with the suspensory ligament of the lens :زوائد مژگانی یکی از چین های جسم […]