۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زائده ی کورونوئید

Coronoid process: The anterior process of the superior border of the ramus of the mandible زائده ی کورونوئید: زائده ی قدامی کناره ی فوقانی شاخ فک […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

تنه فک تحتانی

body of mandible: Curved somewhat like a horseshoe and has two surfaces and two borders تنه فک تحتانی: منحنی نعل اسبی شکلی که دو سطح و […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ پس سری خارجی

External occipital crest: A median ridge on the outer surface of the occipital bone ستیغ پس سری خارجی: برآمدگی میانی بر سطح خارجی استخوان پس سری
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس سری تحتانی

Inferior nuchal line: Curved lines on the external surface of the occipital bone below the superior nuchal line which is the attachment of superior oblique capitis […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط پس گردنی فوقانی

Superior nuchal line: Curved lines on the external surface of the occipital bone below the highest nuchal line which is the attachment of the splenius capitis […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بالاترین خط پس گردنی

Highest nuchal line: The upper curved lines on the external surface of the occipital bone بالاترین خط پس گردنی: بالاترین خطوط منحنی بر روی سطح خارجی […]