۱۳۹۹/۰۲/۲۶

اپیدیدیم

Epididymis : Is a tube that connects a testicle to a vas deferens in the male reproductive system : اپیدیدیم لوله ای است در دستگاه تولید […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

بیضه

Testis : Is the male reproductive gland that produces sperm and androgens :بیضه غده جنسی مردانه است که اسپرم و اندروژنها را تولید می کند
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس

Rectouterine pouch or pouch of Douglas : Extension of peritoneum between the posterior wall of uterus and the rectum in females. It is the most dependent […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست رحمی مثانه ای

Uterovesical pouch : A pouch formed by the peritoneum between the uterus and the bladder :بن بست رحمی مثانه ای بن بستی است که توسط صفاق […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

رباط تخمدانی

Ovarian ligament : Is a fibrous ligament that connects the ovary to the lateral surface of the uterus : رباط تخمدانی رباطی لیفی است که تخمدان […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

رباط پهن

Broad ligament : Is the wide fold of peritoneum that connects the sides of the uterus to the walls and floor of the pelvis : رباط […]