۱۳۹۹/۰۷/۲۳

خط قوسی

Arcuate line: Is a horizontal line that demarcates the lower limit of the posterior layer of the rectus sheath. It is also where the inferior epigastric […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

خط سفید

Linea alba: Is a fibrous structure that runs down the midline of the abdomen. It runs from the xiphoid process to the pubic symphysis خط سفید: […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تقاطع تاندونی

Tendinous intersection: The rectus abdominis muscle is crossed by three fibrous bands called the tendinous intersections. One is usually situated at the level of the umbilicus, […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

غلاف رکتوس

Rectus sheath: Is formed by the aponeuroses of the external and internal oblique and transverse abdominis muscles. It can be divided into anterior and posterior laminae […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مربع کمری

Quadratus lumborum muscle عضله مربع کمری Origin : Posterior part of the iliac crest and the iliolumbar ligament ابتدا :بخش پشتی ستیغ ایلیاک و رباط ایلیولومبار […]
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله پسواس بزرگ

Psoas major muscle عضله پسواس بزرگ Origin : Bodies and transverse processes of lumbar vertebrae (T12-L4) (T12-L4) مبدا: تنه ها و زوائد عرضی مهره های کمری […]