۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس برویس

Peroneus brevis muscle : : عضله پرونئوس برویس Origin: Lower two-thirds of lateral fibula مبدا: دو سوم تحتانی سطح خارجی فیبولا Insertion: Tubercle on metatarsal V […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس لونگوس

Peroneus longus muscle : :عضله پرونئوس لونگوس Origin: Proximal part of lateral surface of shaft of fibula مبدا: بخش پروگزیمال سطح خارجی تنه فیبولا Insertion: Medial […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشت شست

Flexor hallucis longus muscle : : عضله خم کننده دراز انگشت شست Origin: Posterior surface of the fibula and lower part of the interosseous membrane مبدا: […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشتان

Flexor digitorum longus muscle : : عضله خم کننده دراز انگشتان Origin: Medial surface of the tibia مبدا: سطح داخلی تیبیا Insertion: Plantar surfaces of bases […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله تیبیالیس خلفی

Tibialis posterior muscle : :عضله تیبیالیس خلفی Origin: Interosseous membrane between the tibia and fibula, and posterior surfaces of the tibia and fibula مبدا: غشا بین […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پوپلیتئوس

Popliteus muscle : : عضله پوپلیتئوس Origin: Lateral epicondyle of the femur and the lateral meniscus of the knee joint. مبدا: اپیکوندیل خارجی فمور و منیسک […]