۱۳۹۹/۰۶/۲۶

هرم کلیوی

Renal pyramid : Any of the triangular sections of tissue that constitute the medulla of the kidney :هرم کلیوی هر یک از بخش های مثلثی شکلی […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

ستون های کلیوی

Renal column : Is a medullary extension of the renal cortex in between the renal pyramids :ستون های کلیوی امتداد قشر کلیوی به درون مدولا هستند […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پاپیلای کلیوی

Renal papilla : Is the location where the renal pyramids in the medulla empty urine into the minor calyx in the kidney :پاپیلای کلیوی جایی است […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

مدولای کلیه

Renal medulla : Is the innermost part of the kidney :مدولای کلیه داخلی ترین بخش کلیه است
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

قشر کلیه

Renal cortex : Is the outer portion of the kidney between the renal capsule and the renal medulla :قشر کلیه بخش بیرونی کلیه است که بین […]
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

میزنای

Ureters : Are tubes made of smooth muscle fibers that propel urine from the kidneys to the urinary bladder :میزنای لوله هایی از جنس فیبرهای عضلانی […]