۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال بینابینی

Intermediate sacral crest : Is formed by the fused articular processes of the sacral vertebrae :ستیغ ساکرال بینابینی از اتصال زوائد مفصلی همه مهره های ساکرال […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال میانی

Median sacral crest : Is formed by the totally fused spinous processes of sacral vertebrae :ستیغ ساکرال میانی در اثر اتصال زوائد خاری همه مهره های […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال عرضی

Transverse ridges of sacrum : The middle part of the iliac surface of the pelvic is crossed by four transverse ridges which separate the surface into […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

هیاتوس ساکرال

Sacral hiatus : Is caudal opening of sacral canal :هیاتوس ساکرال دهانه ی پایینی کانال خاجی است
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سوراخ های ساکرال خلفی

Posterior sacral foramina : Lateral to the articular processes are the four posterior sacral foramina; they are smaller in size and less regular in form than […]
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سوراخ های ساکرال قدامی

Anterior sacral foramina : At each end of the transverse ridges, are the four anterior sacral foramina, diminishing in size in line with the smaller vertebral […]