مفصل کریکوتیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
چین آری اپی گلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غشای کریکوتیروئید


Cricothyroid membrane :
Connects the arch of the cricoid cartilage and the inferior edge of the thyroid lamina on each side of the midline

:غشای کریکوتیروئید
قوس غضروف کریکوئید را به کنار تحتانی لامینای تیروئید در هر طرف خط وسط متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *