ورید صورتی مشترک
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان تیروئید فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان کاروتید خارجیexternal carotid artery :The external carotid artery is one of the divisions of the common carotid that gives branches to the neck region and supplies the external structures of the head and face

شریان کاروتید خارجی :شریان کاروتید خارجی شاخه ای از شریان کاروتید مشترک است که به ناحیه گردن و ساختار های خارجی سر و صورت خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *