عضله راست شکمی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله مایل داخلی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مایل خارجی شکمExternal oblique abdominis muscle

عضله مایل خارجی شکم

Origin : Lower 8 ribs

ابتدا :هشت دنده ی پایینی

Insertion : Linea alba, pubic crest and tubercle, anterior superior iliac spine and anterior half of iliac crest

انتها : لینا آلبا، ستیغ و تکمه ی پوبیس، خار ایلیاک قدامی فوقانی، نیمه ی قدامی ستیغ ایلیاک

Innervation :Intercostal nerves 7-11, subcostal, iliohypogastric and ilioinguinal nerves

عصب دهی: اعصاب بین دنده ای ۷-۱۱، عصب ساب کوستال، اعصاب ایلیوهیپوگاستریک و ایلیواینگویینال

Function : Flexion (bilateral) and contralateral rotation (unilateral) of trunk

عملکرد : خم کردن (انقباض دو طرفه) و چرخش به سمت مقابل (انقباض یکطرفه) تنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *