عصب اوریکولوتمپورال
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب گیجگاهی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب صورتی


Facial nerve:
Is the 7th part of cranial nerves and controls the muscles of facial expression, and provides taste sensations from the anterior two-thirds of the tongue

:عصب صورتی
هفتمین عصب مغزی است و عضلات حالت دهنده صورت را کنترل می کند و حس چشایی دو سوم قدامی زبان را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *