ورید ایلیاک خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب صافنوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب رانی

Femoral nerve:
Is the major nerve supplying the anterior compartment of the thigh. It is the largest branch of the lumbar plexus, and arises from the dorsal divisions of the ventral rami of the second, third, and fourth lumbar nerves

:عصب رانی
عصب اصلی تأمین کننده قسمت قدامی ران است. این عصب بزرگترین شاخه شبکه کمری است و از انشعابات خلفی شاخ ونترال اعصاب کمری دوم، سوم و چهارم ایجاد می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *