شریان های سیگموئید
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان های فرنیک تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان گنادال


Gonadal artery :
Is a generic term for a paired artery, with one arising from the abdominal aorta for each gonad. Specifically, it can refer to: the testicular artery in males, the ovarian artery in females

:شریان گنادال
اسم کلی برای شریان زوجی است که از آئورت شکمی جدا می شود. این شریان در مردان شریان بیضه ای و در زنان شریان تخمدانی نامیده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *