عصب اینفرااوربیتال
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب گردنی عرضی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گوشی بزرگ


Greater Auricular Nerve :
Originates from the cervical plexus, composed of branches of spinal nerves C2 and C3 and provides sensory innervation for the skin over parotid gland and mastoid process, and both surfaces of the outer ear

:عصب گوشی بزرگ
از شبکه گردنی منشا می گیرد و از شاخه های دومین و سومین اعصاب نخاعی گردنی تشکیل می شود و عصب دهی حسی به پوست روی غده بناگوشی و زائده ماستوید و هر دو سطح گوش خارجی را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *