عضله عرضی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله پسواس بزرگ
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله ایلیاکوس
Iliacus muscle

عضله ایلیاکوس

Origin : Iliac fossa and iliac crest, ala of sacrum

ابتدا :حفره ی ایلیاک و ستیغ ایلیاک، بال ساکروم

Insertion : Lesser trochanter of the femur

انتها : تروکانتر کوچک فمور

Innervation :Femoral nerve

عصب دهی: عصب فمور

Function : Flexes and rotates medially thigh

عملکرد : خم کردن و چرخش به داخل ران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *