عضله مایل خارجی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله عرضی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مایل داخلی شکمInternal oblique abdominis muscle

عضله مایل داخلی شکم

Origin :Thoracolumbar fascia, anterior 2/3 of the iliac crest, lateral 2/3 of the inguinal ligament

ابتدا : فاسیای توراکولومبار، دو سوم قدامی ستیغ ایلیاک، دو سوم خارجی رباط اینگوینال

Insertion : Lower 3 or 4 ribs, linea alba, pubic crest

انتها : سه یا چهار دنده ی تحتانی، لینا آلبا، ستیغ پوبیس

Innervation : Intercostal nerves 7-11, subcostal, iliohypogastric and ilioinguinal nerves

عصب دهی: اعصاب بین دنده ای ۷-۱۱، عصب زیر دنده ای، اعصاب ایلیوهیپوگاستریک و ایلیواینگویینال

Function :Flexion (bilateral) and contralateral rotation (unilateral) of trunk

عملکرد : خم کردن (انقباض دو طرفه) و چرخش به سمت مقابل (انقباض یکطرفه) تنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *