ناف کبد (دروازه کبد)
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
مجرای فرعی پانکراس
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

مجرای اصلی پانکراسی


Main pancreatic duct :
Or duct of Wirsung collects juices from all the branches of the pancreatic stream, and exits at the main papilla of Vater

:مجرای اصلی پانکراسی
یا مجرای ویرسونگ، شیره گوارشی را از تمام قسمت های پانکراس جمع آوری کرده و به پاپیلای اصلی واتر تخلیه می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *