شریان اپیگاستریک تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
قله ی جنب
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ورید پورتال


Portal vein :
Is formed by the union of the superior mesenteric and the splenic veins behind the neck of the pancreas

:ورید پورتال
از اتصال وریدهای مزانتریک فوقانی و طحالی در پشت پانکراس تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *