عضله پسواس بزرگ
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
غلاف رکتوس
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله مربع کمریQuadratus lumborum muscle

عضله مربع کمری

Origin : Posterior part of the iliac crest and the iliolumbar ligament

ابتدا :بخش پشتی ستیغ ایلیاک و رباط ایلیولومبار

Insertion : Transverse processes of lumbar vertebrae 1-4 and the 12th rib

انتها : زوائد عرضی مهره های کمری ۱-۴ و دوازدهمین دنده

Innervation : Subcostal nerve and ventral primary rami of spinal nerves L1-L4

L1-L4 عصب دهی: عصب ساب کوستال و شاخه های قدامی اعصاب

Function :Lateral flexion of vertebral column, with ipsilateral contraction, extension of lumbar vertebral column, with bilateral contraction

عملکرد : در انقباض یکطرفه باعث خم کردن به سمت خارج ستون مهره ها می شود، در انقباض دو طرفه باعث باز کردن ستون مهره ها می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *