عضلات ارکتور اسپینه
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله مایل خارجی شکم
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله راست شکمی
Rectus abdominis muscle

عضله راست شکمی

Origin :Pubic crest and the pubic symphysis

ابتدا :ستیغ پوبیس و سمفیز پوبیس

Insertion : Xiphoid process of the sternum and costal cartilages 5-7

انتها : زائده گزیفوئید استرنوم و غضروف های دنده ای ۵-۷

Innervation :Intercostal nerves 7-11 and subcostal nerve

عصب دهی: اعصاب بین دنده ای ۷-۱۱ و عصب ساب کوستال

Function :Flexes the trunk anteriorly

عملکرد : خم کردن تنه به جلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *