کلیه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
ناف کلیه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان های کلیوی


Renal arteries :
Carry blood from the heart to the kidneys. They branch directly from the aorta on either side and extend to each kidney

:شریان های کلیوی
خون را از قلب به کلیه ها منتقل می کنند. این شاخه مستقیما از طرفین آئورت جدا شده و وارد هر کلیه می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *