مدولای کلیه
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
ستون های کلیوی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پاپیلای کلیوی


Renal papilla :
Is the location where the renal pyramids in the medulla empty urine into the minor calyx in the kidney

:پاپیلای کلیوی
جایی است که هرم های کلیوی ادرار را به درون کالیکس های کوچک تخلیه می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *