فرورفتگی تحت کتفی
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
سراستخوان بازو
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

بریدگی فوق کتفی


Suprascapular notch :Is a notch in the superior border of the scapula, just medial to the base of the coracoid process

بریدگی فوق کتفی: بریدگی درکنار فوقانی کتف، که درسمت داخل قاعده زائده کوراکوئید قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *