عصب سوپرااربیتال
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عصب اتموئیدال خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب سوپراتروکلئار


Supratrochlear nerve :
The medial and smaller of the two branches of the frontal nerve. It innervates the inferomedial section of the forehead, the bridge of the nose, and the medial portion of the upper eyelid

:عصب سوپراتروکلئار
شاخه ی داخلی و کوچکتر عصب فرونتال است که بخش پایین و داخل پیشانی، پل بینی و قسمت داخلی پلک فوقانی را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *