گردن آناتومیک
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
حفره کورونوئید
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

گردن جراحی


Surgical neck of the humerus :Is a constriction below the tubercles of the greater tubercle and lesser tubercle, and above the Deltoid Tuberosity

گردن جراحی: یک باریک شدگی در زیر تکمه های کوچک و بزرگ و بالای برجستگی دلتوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *