تنیا امنتالیس
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
راست روده
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

تنیا لیبرا


Taenialibera : Or lateral band, is found on the medial side of the ascending and descending parts of the colon, and on the under aspect of the transverse colon

یا نوار خارجی، در سمت داخل کولون های صعودی و نزولی و قسمت پایین کولون عرضی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *