۱۳۹۹/۰۲/۱۴

آنکوس

Uncus : Is the most anterior portion of the medial parahippocampal gyrus and belongs to the limbic system : آنکوس قدامی ترین بخش جیروس پاراهیپوکامپ داخلی […]