استخوانهای کنجدی

۱۳۹۹/۰۳/۰۲

استخوانهای کنجدی

Sesamoid bones :Is a bone embedded in a tendon which is found in several joints in the body استخوان های کنجدی: استخوانی است که درضخامت تاندون […]