۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان بازو

Humerus bone :Is a long bone in the arm that runs from the shoulder to the elbow استخوان بازو: یک استخوان بلند در بازو است که […]