۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوان تالوس

Talus bone: Is one of the tarsus bones. It forms makes up the lower part of the ankle joint :استخوان تالوس یکی از استخوان های تارسوس […]