استخوان شبه ذوزنقه ای

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان شبه ذوزنقه ای

Trapezoid bone :Is the smallest bone in the distal row of carpal bones استخوان شبه ذوزنقه ای: کوچکترین استخوان در ردیف دیستال استخوان های کارپال است