استخوان نخودی شکل

۱۳۹۹/۰۳/۰۲

استخوان نخودی شکل

Pisiform bone :Is a small peashaped, sesamoid bone that is found in the wrist استخوان نخودی شکل: یک استخوان نخودی کوچک وسزاموئیدی است که در مچ […]