استخوان های کارپال

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

استخوان های کارپال

Carpal bones : Are the eight small bones that make up the wrist that connects the hand to the forearm استخوان های کارپال: هشت استخوان کوچک […]