اسفنکتر داخلی مقعد

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

اسفنکتر داخلی مقعد

Internal anal sphincter :Is an involuntary smooth muscle sphincter located at the distal extremity of the gastrointestinal (GI) tract یک اسفنکتر غیر ارادی ازعضله صاف است […]