۱۳۹۹/۰۶/۲۷

اسفنکتر پیلور

Pyloric sphincter : Is a ring of smooth muscle that connects the stomach and small intestine حلقه ای از عضلات صاف است که معده را به […]