۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اوتریکول

Utricle : The larger of two sacs in the membranous labyrinth of the internal ear :اوتریکول بزرگترین کیسه از دو کیسه موجود در لابیرنت غشایی گوش […]