۱۳۹۹/۰۳/۰۲

اوله کرانون

Olecranon : The projection that forms the upper border of the trochlear notch اوله کرانون: برآمدگی که لبه فوقانی بریدگی تروکله آر را تشکیل می دهد