۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اومبو

Umbo : The central, most inverted portion of the ear drum :اومبو قسمت مرکزی پرده ی صماخ که بیشترین فرورفتگی را دارد