اپی کندیل داخلی استخوان ران

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

اپی کندیل داخلی استخوان ران

Medial epicondyle: Is a bony protrusion located above the medial condyle :اپی کندیل داخلی یک برآمدگی استخوانی در بالای کوندیل داخلی است