بازوی کوتاه استخوانچه سندانی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

بازوی کوتاه استخوانچه سندانی

Short process of incus : The process of the incus that fits into a depression (fossa incudis) in the epitympanic recess :بازوی کوتاه استخوانچه سندانی زائده […]