برآمدگی پس سری داخلی

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

برآمدگی پس سری داخلی

Internal occipital protuberance: A prominence situated on the inner surface of the occipital bone برآمدگی پس سری داخلی: برآمدگی قرار گرفته بر سطح داخلی استخوان پس […]