برجستگی بین کندیلی

۱۳۹۹/۰۲/۰۷

برجستگی بین کندیلی

Intercondylar eminence: It lies between the articular facets of the proximal tibia :برجستگی بین کندیلی بین رویه های مفصلی انتهای فوقانی تیبیا قرار دارد